Klachtenregeling

Bezwaarprocedure Stichting Cultuurfonds Tilburg

Artikel 1

Een belanghebbende die het niet eens is met een besluit van de Stichting Cultuurfonds Tilburg, kan tegen dat besluit binnen zes weken na dagtekening schriftelijk door middel van een bezwaarschrift bezwaar maken bij het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Tilburg. Na het verstrijken van de termijn van zes weken wordt bezwaarmaker niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar. Indien het bezwaarschrift namens bezwaarde wordt ingediend, dan moet hiervoor een machtiging worden overgelegd.

Artikel 2

In het bezwaarschrift dienen de volgende onderdelen te worden vermeld:
–        naam en adres van de indiener;
–        dagtekening (datum);
–        ondertekening door bezwaarmaker;
–        omschrijving (kopie) van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
–        de gronden (redenen) van bezwaar.

Artikel 3

Na ontvangst van het bezwaarschrift door het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Tilburg ontvangt bezwaarmaker per post een ontvangstbevestiging.

Artikel 4

Het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Tilburg legt het bezwaarschrift ter advisering voor aan een onafhankelijke bezwarenadviescommissie. Deze commissie bekijkt het dossier en biedt bezwaarmaker de mogelijkheid om zijn bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. De bezwarenadviescommissie brengt na de hoorzitting schriftelijk advies uit aan het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Tilburg over het te nemen besluit op bezwaar. Het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Tilburg neemt het besluit met inachtneming van het advies. Indien het bestuur afwijkt van het advies dient dit in het besluit te worden gemotiveerd.

Artikel 5

Het advies wordt met de beslissing op bezwaar meegestuurd naar bezwaarmaker. De beslistermijn bedraagt maximaal 10 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.