Kunstenaars

Wilt u financiering aanvragen voor uw project, ga dan naar www.tilburgvoorcultuur.nl . Dit is de crowdfunding website van Cultuurfonds Tilburg en staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. tilburgvoorcultuur is er voor alle disciplines, kunstenaars, kunstinstellingen en kunstorganisaties, professioneel, semiprofessioneel en amateur.

Het Cultuurfonds Tilburg helpt kunstenaars, organisaties en instellingen geld te genereren voor culturele projecten. Het fonds doet dat op twee manieren:

– Allereerst biedt het de indiener van een project de mogelijkheid om het project onder de aandacht van een groot publiek te brengen en zo donaties te verwerven. De indiener (door het fonds projecthouder genoemd) kan zijn project plaatsen op de website tilburgvoorcultuur en haalt door een effectief gebruik van social media donaties op. Deze manier van geld inzamelen noemen we crowdfunding.

– Daarnaast heeft het fonds de rol van aanjager. Uit eigen middelen stelt het fonds een stimuleringsbedrag beschikbaar. Dit bedrag wordt tijdens het traject in fases bijgeschreven op het account van projecthouder. Met deze financiële injecties beoogt het fonds een stimulerende impuls te geven aan de crowdfunding. De hoogte van dit stimuleringsbedrag wordt vooraf bepaald en varieert dus per project. De uitkering ervan vindt pas plaats als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Uitkeringsvoorwaarden

De uitkeringsvoorwaarden waar projecthouder aan moet voldoen zijn uit ondernemersvisie geboren. Als projecthouder een geslaagde crowdfundcampagne weet te voeren en binnen een vooraf vastgestelde termijn

het financieringsdoelbedrag van 100% bereikt, maakt hij aanspraak op de binnengekomen donaties én het geld van het fonds. Hij krijgt echter niets als de deadline is verstreken en de donaties niet toereikend blijken te zijn.

Als het doelbedrag voor 80% is bereikt, vindt nader overleg plaats met de projecthouder. Indien een project voor meer dan 100% van het streefbedrag gesteund wordt door donateurs, dan komt de helft van het surplus boven de 100% toe aan de projecteigenaar en de andere helft aan Cultuurfonds Tilburg, die het geld inzet voor de realisatie van haar doelstellingen.

Voorwaarden plaatsing project

Over de vraag of een project in aanmerking komt voor plaatsing op de website en in welke mate het fonds financieel bijdraagt aan het project, laat het bestuur van het fonds zich adviseren door een onafhankelijke projectadviescommissie. Uitgangspunten daarbij zijn artistieke kwaliteit, economische levensvatbaarheid van het initiatief en vergroting van publieke belangstelling en waardering voor kunst in Tilburg en omgeving.

Uitgesloten van deelname

Uitgesloten van deelname zijn projecten die plaatsvinden in het kader van studie of opleiding, die geheel buiten Tilburg en omgeving plaatsvinden, waarvan de afronding is voorzien 24 maanden of later na toekenning van de bijdrage en waarbij geen sprake is van een redelijke eigen bijdrage, eigen inkomsten, sponsoring en/of overige bijdragen van derden.

Overige

Besluiten over aanvragen worden in beginsel genomen binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag. Zorg dat de projectaanvraag ruim voor de startdatum van de crowdfundcampagne binnen is bij tilburgvoorcultuur. Als een bijdrage van het Cultuurfonds Tilburg beschikbaar wordt gesteld voor het project, kan het Cultuurfonds daaraan voorwaarden verbinden. Het fonds kan voorbehouden maken, voorschriften en voorwaarden stellen met betrekking tot de voorbereiding en/of uitvoering van het project, het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst en de presentatie van de resultaten, de verslaglegging en de wijze van financiële en inhoudelijke verantwoording. Aan het verlenen van een bijdrage kunnen door de aanvrager nooit rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag voor een bijdrage

Houd ook rekening met een verantwoording achteraf. Als het project het financieringsbedrag heeft bereikt, ontvang je meer gegevens over de eindverantwoording.