Voorwaarden en meer

Algemene Voorwaarden Cultuurfonds Tilburg

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op Cultuurfonds Tilburg en de door Cultuurfonds Tilburg gepubliceerde website Tilburgvoorcultuur.nl.

De algemene voorwaarden bevatten informatie voor donateurs die geld willen storten voor het realiseren van projecten en voor kunstenaars die projecten gefinancierd willen krijgen.

Stichting Cultuurfonds Tilburg zoals geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nr. 55653537.

de crowdfunding website Tilburgvoorcultuur.nl zoals geëxploiteerd door Cultuurfonds Tilburg waarop projecthouders projectfinanciering kunnen aanvragen en projecten kunnen publiceren, en waarop donateurs geld kunnen schenken aan projecten.

bestuur van Cultuurfonds Tilburg zoals ingeschreven bij de KvK.

Meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die via hun eigen account geld gedoneerd heeft aan projecten op Tilburgvoorcultuur.nl.

Projecteigenaar:

een natuurlijke of rechtspersoon die via Tilburgvoorcultuur.nl een projectaanvraag indient dan wel een project gefinancierd en/of gepubliceerd heeft gekregen

Project:

eenmalig event op het vlak van kunst en cultuur in de regio Tilburg

Voorwaarden

Donaties

Donateurs zijn verplicht voor hun donatie een account aan te maken. Projecteigenaren zijn verplicht voor het starten van een project een account aan te maken. Donateurs en projecteigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen account en voor de veiligheid van hun wachtwoorden.

Donateurs kunnen geld schenken aan een project. Het bedrag van de donatie mag niet hoger zijn dan € 24.999,99. Daarboven kan alleen gedoneerd worden na instemming van het bestuur van Cultuurfonds Tilburg.

Op het moment van de donatie is nog niet bekend of een project ook daadwerkelijk voldoende donaties verkrijgt en daarmee doorgang zal vinden. Bij het niet doorgaan van een project krijgt de donateur de mogelijkheid om zijn donatie over te boeken naar een ander project of teruggestort te krijgen op zijn bankrekening. Het bedrag van de omboeking naar een ander project moet gelijk of hoger zijn dan de oorspronkelijke donatie.

Projecten worden gerealiseerd als er op de einddatum 100% of meer van het streefbedrag gerealiseerd is. Bij meer dan 80% krijgt de projecteigenaar de keuze om het project tegen het lagere bedrag alsnog door te laten gaan.

Donateurs zijn voor iedere donatie een opslag voor kosten betalingsverkeer verschuldigd. Kosten van betalingsverkeer worden bij het niet doorgaan van een project niet teruggestort aan de donateur. De opslag is voorshands vastgesteld op € 0,50 per donatie. Cultuurfonds Tilburg heeft het recht de opslag aan te passen.

Donateurs kunnen ervoor kiezen om anoniem te doneren. Het gevolg hiervan is dat een donatie bij het niet doorgaan van een project niet omgeboekt kan worden naar een ander project of doorgestort kan worden.

Een aantal gegevens van een donateur worden door Tilburgvoorcultuur.nl vastgelegd om administratieve redenen. Het betreft onder meer naam, email adres, gedoneerde bedrag, gekozen premium en bankrekeningnummer/IBAN nummer. Dat is bijvoorbeeld noodzakelijk voor het terugboeken van de donatie bij het niet doorgaan van een project en voor het informeren van de projecteigenaar bij het wel doorgaan van het project. De relevante communicatiegegevens zoals naam, email adres en gekozen premium worden doorgegeven aan de projecteigenaar teneinde deze in staat te stellen de toegezegde tegenprestatie te leveren. De Donateur stemt er door het geven van een bijdrage mee in dat de projecteigenaar zijn email adres gebruikt voor digitale communicatie. Bij anonieme donaties worden er geen gegevens bijgehouden die betrekking hebben op de donatie. Gegevens zullen niet anders gebruikt worden dan voor het doel waarvoor
ze worden bijgehouden.

Bij het niet doorgaan van een project krijgen donateurs 10 dagen tijd om hun donatie om te boeken naar een ander project of terug te laten boeken op de eigen bankrekening. De terugstorting zelf vindt plaats binnen 7 dagen. Als een donateur binnen 10 dagen geen actie onderneemt naar aanleiding van het toegezonden email bericht, dan valt de donatie toe aan de algemene middelen van Cultuurfonds Tilburg en wordt het ingezet om andere projecten te financieren.

Donateurs stemmen er door het doneren van een bijdrage mee in dat communicatie tussen Cultuurfonds Tilburg en de donateur via digitale weg verloopt. Door het aanmaken van een account gaat de donateur akkoord met de algemene voorwaarden van Cultuurfonds Tilburg.

Projecten

Een projecteigenaar kan via Tilburgvoorcultuur.nl een projectaanvraag indienen. De aanvraag is bedoeld voor het verkrijgen van een financiële bijdrage van Cultuurfonds Tilburg en/of voor het verkrijgen van toestemming om het project te mogen publiceren op Tilburgvoorcultuur.nl.

Projectaanvragen lopen via de projectadviescommissie van Cultuurfonds Tilburg, die het bestuur adviseert. Voor aanvragen geldt een Bijdragereglement dat te vinden is op Cultuurfondstilburg.nl. Het besluit van het bestuur wordt schriftelijk vastgelegd.

Projectaanvragen worden digitaal ingediend via Tilburgvoorcultuur.nl. Dat geldt ook voor het publiceren van projecten. Projecteigenaren zijn verantwoordelijk voor het uploaden van de juiste projectinformatie.

Projecteigenaren kunnen geen rechten ontlenen aan het indienen van een aanvraag.

De toekenning van de mogelijkheid om projecten te publiceren op Tilburgvoorcultuur.nl of van een financiële bijdrage is pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door het bestuur. In deze bevestiging kunnen aanvullende condities opgenomen worden.

Financiële bijdragen aan projecten door Cultuurfonds Tilburg zijn voorwaardelijk totdat het streefbedrag van projecten via Tilburgvoorcultuur.nl 100% bereikt is

Het streefbedrag zoals getoond op Tilburgvoorcultuur.nl is het bedrag van de projectaanvraag vermeerderd met een opslag voor kosten. Deze opslag komt ten goede aan Cultuurfonds Tilburg en is voorshands bepaald op 5%. Cultuurfonds Tilburg behoudt zich het recht voor de opslag aan te passen.

De financiële toezegging van Cultuurfonds Tilburg wordt ten behoeve van de presentatie op Tilburgvoorcultuur.nl gesplitst in een vast en een variabel bedrag. Het vaste bedrag wordt getoond op het moment van het publiceren van het project. Het variabele bedrag wordt op het project bijgeboekt naar rato van de donaties, op een zodanige wijze dat het volledige variabele bedrag bijgeboekt is op het moment van het bereiken van het streefbedrag. Het vaste bedrag is voorshands bepaald op 50% van de aan projecteigenaren toegezegde bijdrage. Cultuurfonds Tilburg heeft het recht dit percentage aan te passen.

Indien een project voor meer dan 100% van het streefbedrag gesteund wordt door donateurs, dan komt de helft van het surplus boven de 100% toe aan de projecteigenaar en de andere helft aan Cultuurfonds Tilburg, die het geld inzet voor de realisatie van haar doelstellingen.

Het publiceren van projecten vindt plaats door de beheerder van Tilburgvoorcultuur.nl. De inhoud van projecten mag het imago c.q. de reputatie van Tilburgvoorcultuur.nl en Cultuurfonds Tilburg niet schaden. Cultuurfonds Tilburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de projectpublicatie, dan wel projecten van de website Tilburgvoorcultuur.nl te verwijderen.

De projecteigenaar is te alle tijde verantwoordelijk voor het project en de aangeleverde projectinformatie. De projecteigenaar vrijwaart Cultuurfonds Tilburg voor eventuele claims van derden in verband met inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, portretrechten e.d.

Cultuurfonds Tilburg draagt geen enkele verantwoordelijkheid en kan daarmede ook niet direct of indirect aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van projecten door projecteigenaren.

Cultuurfonds Tilburg heeft de ANBI en CI status, die voor donateurs fiscaal voordeel op kan leveren. Het fiscaal voordeel is afhankelijk van de specifieke situatie van de donateur. Cultuurfonds Tilburg is niet verantwoordelijk voor het realiseren van fiscale voordelen.

Klachten

Cultuurfonds Tilburg kent een klachtenregeling, die beschikbaar is op de webTilburgvoorcultuur.nl cultuurfondstilburg.nl.

Klachten worden gedeponeerd bij de secretaris van het bestuur. Die draagt zorg voor de verdere afwikkeling.

Het bestuur van Cultuurfonds Tilburg neemt een besluit over klachten op basis van een advies van de klachtencommissie.

Diversen

Cultuurfonds Tilburg reguleert de communicatie tussen projecthouder(s) en donateur(s) niet inhoudelijk. Cultuurfonds Tilburg heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de (verschillende onderdelen van de) tussen projecthouder en donateur over en weer uit hoofde van de overeenkomst bestaande rechten en verplichtingen.

Projecthouder, donateur of andere gebruikers van de website Tilburgvoorcultuur.nl zullen Cultuurfonds Tilburg vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en Cultuurfonds Tilburg uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.
In geen geval is Cultuurfonds Tilburg aansprakelijk voor de manier waarop projecthouders, donateurs of anderen gebruik maken van de door Cultuurfonds Tilburg geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zullen projecthouders, donateurs of anderen Cultuurfonds Tilburg vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen die Cultuurfonds Tilburg op haar website Tilburgvoorcultuur.nl beschikbaar stelt.

Cultuurfonds Tilburg is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of apparatuur, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Cultuurfonds Tilburg.

Indien Cultuurfonds Tilburg als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.

Cultuurfonds Tilburg is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van Cultuurfonds Tilburg te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Cultuurfonds Tilburg ontstaat.

In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die Cultuurfonds Tilburg ten dienst staan, is Cultuurfonds Tilburg gerechtigd om de activiteiten, verricht door de projecthouder of de donateur, in verband met Cultuurfonds Tilburg te beperken, de account tijdelijk of blijvend stop te zetten en /of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de website Tilburgvoorcultuur.nl op de hoogte stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de projecthouder of aan de donateur of aan andere gebruikers van de website Tilburgvoorcultuur.nl te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de website Tilburgvoorcultuur.nl:
– handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of in strijd met deze Bijzondere bepalingen;
– Cultuurfonds Tilburg niet in staat is om enige gegevens die de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de website Tilburgvoorcultuur.nl aan Cultuurfonds Tilburg verstrekt, te verifiëren of te identificeren;
– Cultuurfonds Tilburg van mening is dat de handelingen van de projecthouder/donateur/andere gebruiker(s) van de website Tilburgvoorcultuur.nl schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan Cultuurfonds Tilburg kan toebrengen. Cultuurfonds Tilburg zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Cultuurfonds Tilburg stelt geen gegevens beschikbaar aan derden behoudens in deze algemene voorwaarden vermeldt, anders dan op grond van de wet of op basis van een gerechtelijk bevel. Cultuurfonds Tilburg heeft het recht werkzaamheden uit te besteden aan een andere partij. Indien Cultuurfonds Tilburg werkzaamheden uitbesteedt aan een andere partij, bijvoorbeeld op het vlak van hosting en beheer van de web Tilburgvoorcultuur.nl, dan draagt Cultuurfonds Tilburg er zorg voor dat deze partij zich houdt aan deze algemene voorwaarden en het privacy statement.

Op cultuurfonds Tilburg en op Tilburgvoorcultuur.nl is het Nederlands recht van toepassing.

Cultuurfonds-voorwaarden 1.0